Nauka zdalna

Regulamin zdalnej nauki na platformie edukacyjnej classroom
obowiązujący w Szkole Podstawowej w Piasku

1. Podczas nauki na odległość, wszyscy są zobowiązani do jego przestrzegania. Łamanie regulaminu skutkuje punktami ujemnymi.
2. Platformę Classroom wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych.
3. Zajęcia na odległość będą odbywały się w czasie rzeczywistym.
4. Co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel przesyła uczniom kod dostępu lub link do zajęć.
5. Na platformie nie wolno zamieszczać postów ani innych materiałów, które nie są związane z danym przedmiotem.
6. Szanujemy się nawzajem, nie obrażamy nikogo, nie wyciszamy i nie usuwamy kolegi/koleżanki podczas prowadzonych zajęć online, nie używamy wulgaryzmów, jesteśmy kulturalni.
7. Wszystkie prace domowe, testy pisane on-line uczeń ma obowiązek wykonywać samodzielnie. Należy pamiętać, że prace kopiowane z internetu, są plagiatem. Przesłanie takiej pracy do oceny, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.
8. Wszystkie prace domowe oddajemy w terminie.
9. Sprawdziany, testy pisane on-line muszą być wysłane w terminie ustalonym przez nauczyciela.
10. Testy wysłane po terminie nie będą oceniane. Uczeń będzie zobowiązany do zaliczenia danego materiału w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.
11. Bardzo ważnym czynnikiem do wystawienia oceny śródrocznej, jest AKTYWNOŚĆ ucznia na zajęciach on-line.
12. Uczeń z nauczycielem kontaktuje się tylko przez Platformę Classroom, w godzinach od 8.00- 15.30, w godzinach późniejszych nauczyciele nie będą odpowiadać na pytania związanie z zajęciami.
13. Uczeń cierpliwie oczekuje na odpowiedź ze strony nauczyciela, jeżeli nie otrzyma odpowiedzi do 48 godzin, ponawia pytanie.
14. W sprawach wychowawczych niecierpiących zwłoki rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą w sposób, który na początku roku szkolnego wspólnie ustalili.
15. Nauczyciel ma od 7-14 dni na ocenę zadanej pracy domowej lub ocenę sprawdzianów.
16. Nieobecności ucznia na zajęciach wychowawca ma obowiązek zgłosić rodzicom, jeśli rodzic wcześniej nie poinformuje nauczyciela o planowanej nieobecności swojego dziecka.